Vår idé

Vår idé

Att odla ascidier för att ta upp närsalter ur havet samt att få biomassa till biogasrötning där samma process ger flera miljöfördelar:

  1. När biomassan rötas erhålls förnyelsebar energi i form av biogas
  2. Produktionen av biomassan medför upptag av närsalter ur havet vilket motverkar skadlig övergödning
  3. Rötresterna har stort värde som ekologiskt gödsel

Bakgrund

Bakgrunden till projektet är att RAMBO AB samt Uddevalla Energi uttryckte ett behov av substrat i samband med projektering av en större rötningsanläggning för fordonsgas.
Marin Biogas utvecklade ett system med ascidieodling som lösning på deras behov. Utöver substratproduktion är även upptaget av närsalter (kväve och fosfor) en viktig miljöfördel i processen. Innan systemet presenterades inlämnades en svensk patentansökan kring systemet.
Konceptet har rönt stort intresse från flera kommuner. De fördelar som odling av ascidier ger jämfört med blåmusslor är så intressanta att Lysekil i maj 2010 blev beviljade 3 Mkr från Havsmiljöanslaget (Naturvårdsverket) för att undersöka miljöeffekter av storskalig odling samt för att verifiera närsaltsupptaget.


Fördelarna är främst:

  1. En stor mängd biomassa produceras per yta och år vilket ger ett stort näringsupptag per krona. Mycket kostnadseffektivt jämfört med konventionell kväve- och fosforrening.
  2. Ascidier är inget livsmedel. Detta medför att de kan odlas i förorenade vatten. Odlingen sker helt utan användning av gödsel eller bekämpningsmedel.
  3. Ascidier fungerar bra som biomassa för rötning.
  4. Ascidier består endast av mjukdelar vilket tillåter en industriell hantering.

Biomassan skördas med en klar mottagare under affärsmässiga villkor. Det föreligger därför liten risk att biomassan blir kvar i havet pga. vikande försäljning.
Behovet av biomassa förutspås öka i samband med att produktionen av biogas ökar. Det råder redan konkurrens på området där biomassa som anses som särskilt bra är eftertraktad bland de större biogasproducenterna. Det råder även en olycklig konkurrenssituation mellan att använda odlingsmark för att odla livsmedel och för att producera biomassa till etanol samt biogas. Genom att förlägga produktionen av biomassan till havet undviks konflikten med livsmedelsproduktion på land.
Ascidier har även flera fördelar ur ett produktionstekniskt perspektiv. De kan både odlas och skördas med samma teknik som blåmusslor vilket tillåter att beprövade förfaringssätt används. Odlingssystemet har dessutom mycket stor potential att förbättras med syfte att minska skörde- och transportkostnader.