Biogas

Behovet av biomassa ökar i samband med att produktionen av biogas ökar. Det råder redan konkurrens på området där biomassa som anses som särskilt bra är eftertraktad bland de större biogasproducenterna. Det råder även en olycklig konkurrenssituation mellan att använda odlingsmark för att odla livsmedel och för att producera biomassa till etanol samt biogas. Genom att förlägga produktionen av biomassan till havet undviks konflikten med livsmedelsproduktion på land.

Utrötningsförsök har genomförts hos AnoxKaldnes (sept. 2009) där olika blandningar har testats som rötsubstrat. Det största gasutbytet från marin biomassa gav 35 Nm3 per ton vått substrat i samrötningsförsök.

Därefter har vi teströtat större volymer biomassa i en befintlig rötningsanläggning; Långeviksverket i Lysekil, vid tre tillfällen. I augusti 2011 rötade vi 10m3 sjöpungar under en dag vilket motsvarar ~25% av dygnsinblandingen. Vi kunde mäta upp att gaskvaliteten fortsatte ligga kring 65% CH4 samt att gasproduktionen [~700 m3 rågas/dygn) inte minskade dygnet efter tillsatsen.

Biogas